Cyngor Tref Dinbych

Mannau Diddorol

Llefydd o ddiddordeb


Ceir nifer o lefydd diddorol o fewn cyrraedd tref Dinbych, gan gynnwys Neuadd Gwaenynog yn yr ardal gyfagos, a oedd yn fan ymweld ar gyfer yr enwog Dr Johnson ac sydd â chofeb iddo ar dir yr ystad. Daeth Beatrix Potter yma hefyd, ac mae ei gardd hi yn bodoli o hyd.

Tua milltir ar hyd Ffordd Henllan ceir adfeilion Hen Foxhall a adeiladwyd gan John Panton, sef cofrestrydd Dinbych yn oes Elisabeth. Gerbron ceir Foxhall Newydd, man genedigaeth Humphrey Llwyd lluniwr mapiau. Mae gan bentref Henllan eglwys unigryw gyda’i thŵr ar wahân o gorff yr Eglwys.Ymhellach o Henllan ceir Llansannan, canolbwynt ardal mawrion llenyddol megis William Salesbury, Tudur Aled a William Rees (Gwilym Hiraethog).Mae pentref Nantglyn, 4 milltir i orllewin y dref wedi derbyn sawl gwobr am ei ddelwedd hardd, ac yma trigodd Dr Williams Owen Pughe yr hynafieithydd, Robert Davies (Bardd Nantglyn) a David Samwell, sef y meddyg ar long y ‘Discovery’ a wnaeth dystio llofruddiaeth Capten Cook ac yna cofnodi’r digwyddiad.Ger heol yr A543 yw ardal y Brenig , sef llyn ‘gwneud’ mewn coedwig o 2,500 erw sydd hefyd yn cynnig gweithgareddau dwr megis pysgota a hwylio cychod bach.

I’r gogledd o Ddinbych ceir dinas fechan Llanelwy, ac ar safle’r Eglwys Gadeiriol yno y mae cofeb i’r Esgob William Morgan a oedd yn bennol gyfrifol am gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg . Yma ym mis Medi, cynhelir yr ŵyl Gerdd hynod boblogaidd.

O fewn pellter byr ar hyd yr A55 ceir Castell Bodelwyddan sy’n cynnwys Oriel Darluniau, ac yn agos i hyn ceir Castell Rhuddlan, sydd gyda’r rheini yn Ninbych a Rhuthun yn amlwg yn Nyffryn Clwyd yn dilyn Concwest y Normaniaid. Rhwng Llanelwy a Bodfari y mae’r pentref tlws o Dremeirchion gyda’i heglwys yn enw Corpws Cristi sy’n gartref i’r enwog Feibl Finegr. Gerbron ceir Bryn Bella, sef cartref yr enwog Hester Thrale (Mrs Piozzi).

I’r de o Ddinbych y mae pentref Llanrhaeadr ble, yn Eglwys Sant Dyfnog , sydd ag iddi ffurf dau-gorff fel sy’n draddodiadol yn Nyffryn Clwyd, y mae’r ffenestr Jesse hynod. Yn y fynwent y mae bedd Ann Parry, Methodist a gafodd dröedigaeth yn y 18fed ganrif , ac yr oedd ei chorff wedi ei gadw yn berffaith 50 mlynedd yn dilyn ei chladdu.Ymhellach i fyny’r dyffryn ceir tref Rhuthun gyda’i Chanolfan Grefftau a’r Hen Garchar lle ceir archifdy’r Sir.Yng nghanol mynyddoedd Clwyd yn edrych dros y Dyffryn ceir Moel Famau, sydd ag adfail Tŵr y Jiwbilî ar ei chopa. Cafodd ei adeiladu fel dathliad i’r Brenin George III ar gyrraedd 60 mlynedd ar ei orseddfainc.
 

Top ^